Zienswijze emissieloze zone Amsterdam – Bouwend Nederland

Louise de GraafTot 23 oktober 2023 kan er gereageerd worden op het ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Gemeente Amsterdam is voornemens om een zogeheten zero-emissiezone in te stellen, waarbij vanaf 1 januari 2025 alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s binnen de Ring A10 uitstootvrij moeten zijn. Bouwend Nederland afdeling Amsterdam heeft gebruik gemaakt van deze inspraakperiode en een zienswijze ingediend, waarbij tevens een paar vragen aan de gemeente worden voorgelegd.

Wij steunen de ambitie van gemeente Amsterdam om toe te werken naar een verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam en verduurzaming van de stad in zijn algemeenheid. Net zoals vele andere sectoren werkt ook de bouw- en infra toe naar een op termijn uitstootvrije sector. Dit streven hebben wij onder andere verwerkt in ons programma ‘De Groene Koers’, dat we samen met onze partners Cumela, Mkb Infra, BMWT en VHG hebben vormgegeven. Daarnaast is Bouwend Nederland aangesloten bij vele akkoorden en convenanten op het gebied van duurzaamheid en het verminderen van emissies, zoals het Schone luchtakkoord, het Klimaatakkoord en de Green Deal. De zero-emissiezone sluit in beginsel dan ook goed aan bij onze ambitie voor een zo veel mogelijk uitstootvrije sector.

Toch zijn er een aantal grote zorgen en bezwaren t.a.v. de onderbouwing en uitvoerbaarheid van het Ontwerpverkeersbesluit.

  • De financiële impact voor met name het midden- en kleinbedrijf zal enorm groot zijn. Investeringscapaciteit voor elektrificatie van bestelbussen is beperkt terwijl er tegelijkertijd sprake is van een versnelde afschrijving van reeds aangeschafte dieselvoertuigen. Heeft de gemeente een gedegen impactanalyse laten uitvoeren om de potentiële effecten van de invoering van de emissieloze zone op MKB’ers in kaart te brengen? En hoe gaat de gemeente het midden- en kleinbedrijf helpen om de overgang naar emissieloze logistiek te maken? Het ontwerpverkeersbesluit en de onderliggende stukken geven daar geen duidelijkheid over.
  • We maken ons zorgen over de beschikbaarheid en levertijd van emissieloze logistieke voertuigen. De bouw en infrasector maakt veel gebruik van relatief zware vrachtwagens, waarvoor nog onvoldoende -of soms nog helemaal geen- emissieloze alternatieven zijn. Houdt hier rekening mee m.b.t. de looptijd van ontheffingsmogelijkheden. Heeft gemeente Amsterdam een analyse gemaakt van de beschikbaarheid van (betaalbaar) emissieloze logistieke vervoersmiddelen en is er voorzien in tussentijdse evaluaties na invoering van de regels zoals verwoord in het Ontwerpverkeersbesluit om desgewenst te kunnen bijsturen/langer openstellen van ontheffingsmogelijkheden?
  • Netcongestie. Op welke wijze zal de gemeente zorgdragen voor voldoende laadinfrastructuur in en buiten de emissieloze zone?
  • Ontbreken overkoepelende logistieke visie. Gemeente Amsterdam zet in op het autoluw maken van de centrum. Afgelopen zomer vond er een pilotproject plaats (Knip Weesperstraat). Bouwend Nederland afd. Amsterdam heeft een enquête uitgevoerd onder haar leden waaruit bleek dat een overgrote meerderheid veel last heeft gehad van de afsluiting van de Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht. Het resulteerde in veel extra reistijd, arbeidsuren en brandstofkosten. Een overkoepelende logistieke visie (samenhang tussen autoluw en emissieloos) ontbreekt. Mede in het licht van het voorgaande heeft een aantal leden zelfs aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om het werkgebied naar buiten Amsterdam te verschuiven. Dit is een zeer zorgwekkend signaal, niet in de laatste plaats voor gemeente Amsterdam zelf.

De overgang naar zero emissie is meer dan alleen het vervangen van een vervoersmiddel; Ondernemers en ook de gemeente zelf staan voor grote uitdagingen, omdat met deze verandering ook veel logistieke- en productieprocessen wijzigen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en laden. Een geleidelijke groei naar zero emissie waarbij markt, overheden en opdrachtgevers elkaar uitdagen, maar niet overvragen, is voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van steden van groot belang.

Ondanks dat wij de ambities van gemeente Amsterdam prijzenswaardig vinden en ondersteunen, moge duidelijk zijn dat wij, op basis van wat hiervoor uiteen is gezet, niet van mening zijn dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen tot stand is gekomen. Het midden- en kleinbedrijf zal, zonder passende ondersteuningsmaatregelen, onevenredig hard worden getroffen door de voorgenomen maatregelen. Daarnaast is het zeer de vraag of de voorgenomen maatregelen realistisch zijn in het licht van andere factoren zoals de (on)beschikbaarheid van elektrische vervoermiddelen en netcongestieproblematiek.

Bouwend Nederland afdeling Amsterdam verzoekt uw college dan ook om de hiervoor omschreven zorgen mee te nemen in het formuleren van het definitieve beleid inzake de emissieloze zone. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om hierover in gesprek te gaan en mee te denken.

Lees hier de volledige zienswijzeWebsite

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie